Strop, Stropy - Stropný systém FERROBETON - Stropné systémy - Statika stropného systému
 
Úvodná stránka arrow Produkty arrow Stropný systém PM arrow Statika stropného systému
Statika stropného systému Tlačiť E-mail
1.    POPIS STROPNÉHO SYSTÉMU „PM“

Polomontovaný betónový stropný systém „PM“ bol vyvinutý pre bytové a občianske stavby. Je vhodný aj pre menej náročné výrobné a skladovacie priestory. Stropný systém je možné použiť na nosné steny zhotovené z tehál, pórobetónových tvárnic, debniacich tvárnic a iných materiálov. Veľká výhoda stropného systému je, že nevyžaduje montážne podpery do 6,0 m. (pri väčších rozpätiach – nad 6,0 m – musí byť posúdená potreba montážnej podpernej konštrukcie), čo výrazne urýchli výstavbu.

Stropný systém „PM“ je vhodný pre svetlosť rozpätia do 7 m (nad 7 m treba posúdiť individuálne každý prípad).

 Pozostáva z nasledovných konštrukčných prvkov:

a.)   Prefabrikované

-betónový predpätý nosník PM

-betónová stropná vložka PM 60/19

-betónová stropná vložka PM 60/25

b.)   Zhotovené na stavbe

-stužujúci veniec (pod stropným systémom a v úrovni stropného systému)

-spojovacia výstuž

-betónová zálievka

2.    PODMIENKY POUŽITIA STROPNÉHO SYSTÉMU „PM“

 Nosníky „PM“ môžu byť použité výlučne ako prosté nosníky v neagresívnom prostredí. Stropné nosníky je potrebné ukladať na železobetónové vence, príp. nadbetonávku betónovať spolu s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu.

Únosnosť stropu projektovaného s predpätými nosníkmi „PM“ sa posudzuje podľa súčasne platných predpisov a dimenzačných tabuliek stropu PM. Posúdenie treba vykonať spôsobom porovnania výpočtového (dimenzačného) a normového (prevádzkového) ohybového momentu a posúvajúcej sily s ohybovým momentom únosnosti a posúvajúcou silou  únosnosti.

Vyššie uvedené posúdenie treba vykonať v štádiu užívania.

V štádiu montáže je potrebné vykonať vyššie uvedené posúdenia len v prípade, ak stropná konštrukcia v tomto období nebude podopretá (stropná konštrukcia nie je podopretá v období betónovania prípadnej nadbetonávky a zálievky). V takomto prípade treba únosnosť stropu v štádiu užívania redukovať súčiniteľom, ktorý vyjadruje vyčerpanie únosnosti nosníka v štádiu montáže. V štádiu užívania sa doporučuje predpokladať (okrem vlastnej hmotnosti stropu a prípadnej nadbetonávky) náhodné zaťaženie 2,0 kN/m2 prevádzkového zaťaženia.

Osová vzdialenosť nosníkov je 600 mm (kladenie   ....nosník – vložka – nosník...) príp. 150 mm (kladenie    ....nosník – nosník....). Hrúbka hotového stropného systému „PM“ je 190 mm .Únosnosť stropného systému bola vypočítaná podľa STN 73 1201 pre nosníky nachádzajúce sa v bežnom - neagresívnom prostredí. Nosníky vyhovujú na medzný stav šírky trhlín 2.kategórie. Únosnosti nosníkov boli posúdené na limitnú šírku trhlín 0,2 mm.

3.ÚNOSNOSŤ STROPNÉHO SYSTÉMU „PM“ A OZNAČENIE 

Únosnosť stropného systému „PM“ je daná ako únosnosť samotných nosníkov – pozri v prílohe č.1. Únosnosť stropných nosníkov je daná v štádiu montáže (v prípade ak stropná konštrukcia nebude podopretá v tomto štádiu) a v štádiu užívania. V štádiu montáže únosnosť stropného nosníka je daná únosnosťou samotného nosníka bez zálievky. V štádiu užívania únosnosť stropného nosníka je daná ako únosnosť spriahnutého prierezu, ktorý pozostáva zo samotného nosníka a zálievky.

Stropné nosníky sú vyrábané v dĺžkach od 1,0 m do 8,0 m po 100 mm odstupoch. Iné rozmery je možné dodať po dohode s výrobcom.

          Označenie nosníkov:

PM-„dĺžka nosníka v mm“

napr. PM-6400  ..... označenie PM nosníka dĺžky 6400 mm

Označenie vložky:

Vložka PM 60/19 .... (60 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky pre osovú vzdialenosť nosníkov 600 mm; a 19 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky o dĺžke 190 mm)

Vložka PM 60/25 .... (60 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky pre osovú vzdialenosť nosníkov 600 mm; a 25 je rozmer v „cm“, ktorý predstavuje typ vložky o dĺžke 250 mm)

 

Stropná konštrukcia dosiahne projektovanú únosnosť v štádiu užívania len po zatvrdnutí zálievky. Stropné nosníky je potrebné rozmiest??ovať tak, aby lokálne zaťaženia boli koncentrované nad nosníkmi. V prípade ak to nie je možné, zálievku treba vystužiť na vyššie uvedené lokálne zaťaženia.

4.    KONŠTRUKČNÉ PRAVIDLÁ

Stropné nosníky je potrebné ukladať na železobetónové vence /pri nosnej konštrukcii z pórobetónových tvárnic/, na betónové prefabrikované kocky /keramické materiály/, na priečku /betónové nosné steny/ príp. nadbetonávku betónovať spolu s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu.

Minimálne uloženie stropných nosníkov na veniec je 100 mm (pre nosníky dĺžky do 5,0 m  a vrátane 5,0 m) a 120 mm (pre nosníky dĺžky nad 5,0 m).

Zálievku stropu treba betónovať v jednom pracovnom cykle.

Stropné nosníky je potrebné rozmiest??ovať tak, aby lokálne zaťaženia boli koncentrované nad nosníkmi.

Trieda betónu zálievky je min. B20 (podľa STN 73 1201).

VYSEKÁVANIE NOSNÍKOV JE ZAKÁZANÉ!!!

5.    OSADENIE, ZABUDOVANIE

Stropné nosníky „PM“ treba ukladať do cementovej malty triedy MC5,0, ktorá je rovnomerne nanesená na celej kontaktnej ploche. Cementová malta vytvára pružné uloženie stropného nosníka a vyrovnáva nerovnosti v úložnej ploche (zakrivenie nosníka na koncoch, nerovnomerný povrch venca). S nosníkmi, ktoré sú už uložené do cementovej malty, sa nesmie hýbať. Ak je to nevyhnutné, potom nosníky musia byť uložené do nového lôžka z cementovej malty.

Projektovanú osovú vzdialenosť nosníkov treba dodržať s presnosťou K5,0 mm. V uložení je možné akceptovať odchýlku najviac 20 mm, a to smerom k zníženiu miery úložnej dĺžky (ale min. úložná dĺžka je 100 mm).

Drážku medzi nosníkom a stropnými vložkami treba zabetónovať súčasne s vencom nachádzajúcim sa v úrovni stropu. Pred betónovaním treba drážky vyčistiť a boky nosníkov a stropných vložiek navlhčiť. Minimálna trieda betónu pre zálievku  je B20 (podľa STN 73 1201).

Na čerstvo vybetónovanom úseku stropu je ZAKÁZANÁ doprava materiálu do dosiahnutia kockovej pevnosti betónu v tlaku min. 5,0 MPa!

 Pozor!!!

Po umiestnení stropných vložiek je potrebné komunikačné cesty a miesta skládok materiálu prekryť foš??ami. Tieto fošne treba podoprieť v miestach nosníkov „PM“. Takto sa predíde úrazu v prípade zlomenia stropnej vložky počas výkonu práce a prísunu materiálu.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >