Strop, Stropy - Stropný systém FERROBETON - Stropné systémy - Popis panelov FF
 
Popis panelov FF Tlačiť E-mail

Panely FF sú určené predovšetkým pre stropné a strešné konštrukcie, uložené ako obyčajný nosník, je ich možne uložiť aj pre konzolové uloženie.

Technológie výroby predpätých panelov a pôsobenie prepínacích lán dochádza k nadvýšeniu panelov. Nadvýšenie panelov je závislé na výške prierezu, počte prepínacích lán, veľkosti prepínacej sily, na dobe zavedenia predpätia, na klimatických podmienkach , na spôsobe a veľkosti zaťaženia panelu v stropnej konštrukcií a ďalších podmienkach, takže jeho hodnoty sa nedajú presne stanoviť, maximálne dosahuje l/300. Výhodnejšie je používať vyššie prierezy, menej vystužené ako nižšie prierezy  a viac vystužené. Vzhľadom k nadvýšeniu dielcov je potrebné zvoliť hrúbku skladby podlahy minimálne 75 milimetrov. 

Možnosti úprav

1.     rezy

Panely sa dajú rezať na požadované šírky. Šírky  rezaných dielcov sa volia podľa umiestnenia dutín v paneloch, a to vždy tak, aby rez optimálne prechádzal osou dutiny. Panely sa dajú taktiež upraviť šikmými rezmi  pod požadovaným uhlom, výrezy, výhraby alebo vývrty napríklad pre vedenie VZT, ZTI.

Dĺžka panelov je ľubovoľná, dielce sa režú podľa potreby na požadovanú dĺžku so zaokrúhľovaním na celé centimetre.

2.     otvory

Otvory v paneloch sa robia už pri výrobe, môžu sa ale dodatočne vyvŕtať až na stavbe. Pri paneloch so štyrmi výstužnými lanami musia prestupy prechádzať výhradne dutinami, pri paneloch s viac než štyrmi výstužnými lanami sa dajú urobiť otvory väčšie ako sú dutiny, ale každý taký zásah musí posúdiť statik. Pri vŕtaní otvorov je dovolené používať príklepovú vŕtačku, použitie vibračného kladiva je zakázané.

Otvor v paneloch sa dá vyriešiť taktiež za pomoci oceľovej výmeny. Výmena sa vloží medzi dva panely alebo medzi panel a stenu a uloží sa na ??u skrátený dielec vymedzujúci požadovaný otvor. Pri návrhu konštrukcie stropu sa pri tom vychádza z predpokladu, že oceľová výmena v montážnom stave prenáša zaťaženie dielcov, o ktoré sa opiera. Po zálievke špár medzi dielcami uloženými na oceľovú výmenu sa prenáša zaťaženie do susedných dielcov cez špáru medzi dielcami. Panel osadený na oceľovú výmenu je možné upraviť vybraním do spodného líca prvku, čím sa docieli zarovnanie spodného líca výmeny a dielca. Taký postup je výhodný , keď zákazník počíta ako s konečnou úpravou stropu nanesenie stierky.

 

Tabuľka pre návrh veľkostí otvorov (mm)

Výška dielca

165 mm

200 mm

250 mm

265 mm

320 mm

Otvory prechádzajúce dutinami

90/600

110/600

165/600

150/600

135/600

Otvory z boku panelu

400/600

375/600

220/600

220/600

210/600

Otvory v skladbe stropu

800/600

750/600

440/600

440/600

420/600

Poznámka: Otvory na iných miestach panelov sa dajú realizovať len po konzultácií s výrobcom. Výrobca môže taktiež zaistiť optimálnu skladbu stropu napríklad pomocou podlhovastých a šikmých rezov na paneloch, prípadne môže zvýšiť veľkosť otvorov po špeciálnej úprave dielca.

Rozmerové tolerancie (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis

 

Hodnota odchýlky

Dĺžka panelu

l =

± 10mm

Šírka panelu

b =

± 5mm

Doplnková šírka panelu

b´ =

± 15mm

Hrúbka panelu

h =

+ 10mm, - 5mm

Rozdielne nadvýšenie panelov v strope

Δd =

± 5mm

do rozponu 7200mm

 

Δd =

± 9mm

nad rozpon 7200mm

Zvlnenie profilu (horný povrch)

y =

+ 10mm, - 5mm

 

Odchýlka kolmosti medzi
pozdĺžnou hranou a čelnou hranou

p =

± 10mm

 

Otvory v paneloch

l1, l2, b1=

± 50mm

čerstvý betón

 

l1, l2, b1=

± 15mm

tvrdý betón

 

Poznámka: Vlasové trhliny na hornom a bočnom povrchu sú prístupné do dĺžok 100 mm nemajúci charakter statického narušenia. Šírka trhlín vzniknutých zmršťovaním betónu v procese tvrdnutia nesmie presiahnuť 0,02 mm.

Predbežný výpočet konštrukčnej hrúbky a výstuže

Pre predbežný návrh hrúbky a vystuženia sa dajú panely posúdiť podľa Qn(kN m-2),(dovolené celkové prevozné zaťaženie bez váhy dielca s obmedzením celkového pretvorenia na Lo/300 v závislosti na dĺžke Lo (m)(teoretické rozpätie). Vypočítané plošné zaťaženie sa porovná s hodnotami deklarovanými od výrobcu a navrhne sa odpovedajúci typ panelu. Je nutné si dať pozor na jednotky, pretože hodnota spojitého zaťaženia je na 1 m2.

Podrobný výpočet konštrukčnej hrúbky a výstuže

Pri podrobnom výpočte dielcov sa musí spraviť výpočet momentu M (moment od extrémneho zaťaženia) a šmyku O (šmyková sila od extrémneho zaťaženia) od bodového , líniového, plošného zaťaženia alebo jeho kombinácií. Po výpočte vnútorných síl sa tieto hodnoty porovnávajú s hodnotami uvádzanými výrobcom M (kNm) (moment vzniku trhlín z extrémneho zaťaženia, konštrukcie 1. kategórie), O (kN) (maximálna posúvajúca sila pri uložení100 mm z extrémneho zaťaženia) v závislosti na dĺžke L (m) (teoretické rozpätie). Je nutné dbať na zvýšenú pozornosť na šírku panelu, pretože hodnoty M a O sú počítané na šírku celého panelu, takže1200 mm.

Požiarna odolnosť

Výrobky FF majú minimálnu požiarnu odolnosť 60 minút bez obmedzenia únosnosti dielca. Vyššie hodnoty požiarnej odolnosti je možné deklarovať na základe statického posúdenia dielcov. Výrobca stanovuje hodnoty požiarnej odolnosti v závislosti na momente M (kNm) (celkový moment prevozného zaťaženia vrátane vlastnej hmotnosti na šírke dielca) a smyku Q (kN) (celková smyková sila os prevozného zaťaženia vrátane vlastnej hmotnosti dielca na šírku dielca).

Pracovné postupy:

Dokonale prepracovaná logistika nám umož??uje časovanie dodávok v režime Just in time, alebo V pravý čas na pravom mieste. Naši ľudia sú pritom zárukou profesionálneho prevedenia dodávok stropných nosných konštrukcií pri individuálneho prístupu k zákazníkovi.

Uloženie stropných panelov

Stropné dielce sa ukladajú na vyzretý podklad do lôžka zo suchého cementu, ktoré zaisťuje po montáži možnosť dodatočného výškového vyrovnávania stropných dielcov. Dĺžka uloženia sa musí pohybovať medzi 100 až 150 mm. Pokiaľ je z vnútorného líca nosnej steny použitá vencovka ako stratené bednenie železobetónového venca, je nutné dĺžku uloženia panelov predĺžiť o hrúbku bednenia venca tak, aby boli osadené na venci minimálne v dĺžke 100 mm. Pri murovaných stenových konštrukciách doporučujeme podporovú konštrukciu pod úrov??ou stropu opatriť vyrovnávacou mazaninou zhruba v hrúbke 30 – 50 mm, pochopiteľne pokiaľ nie je predpísané zo statických dôvodov ako podporná konštrukcia železobetónový veniec.

Prefabrikované dutinové stropné dielce  sú samonosné a netreba ich montážne podopierať.

Kompletizácia

Po osadení a rektifikácii dielov je nutné zabetónovať špáry medzi panelmi a vytvoriť monolitickú konštrukciu  s okolitými nadväzujúcimi konštrukciami. Jedná sa o zalievkovú výstuž špár, vybetónovanie venca v úrovni stropu, prípadne dobetónovanie stropu.


Zálievková výstuž stropu

Zálievková výstuž špár medzi susednými stropnými dielcami sa dá previesť klasickým spôsobom, keď sa do špár vloží výstuž a zabetónujú sa. Pri požiadavke statika sa dá takú zálievkovú výstuž využiť ako tiahlo pre priečne stuženie objektu. Na základe našich skúseností ale doporučujeme urobiť konštrukčnú prepojovaciu zálievkovú výstuž len v mieste napojenia čela panelov pre zvýšenie spolupôsobenia stropnej doske s podporou. Zálievková hmota sa vkladá do prevlhčenej a nečistôt zbavenej špáry, minimálna trieda betónu B20 kašovitej konzistencie s maximálnou zrnitosťou 4 mm. Po vložení hmoty je nutné zálievku zhutniť ponorným vibrátorom, prípadne plošným baranidlom ako je lata. Prevedenú zálievku je treba ošetrovať s ohľadom na klimatické podmienky, vlhčiť ju, prípadne prekryť na dva až tri dni. Aby sa príliš včasným zaťažením stropnej konštrukcie zálievka v špáre medzi dielcami neporušila, je dovolené stropnú konštrukciu zaťažiť významným lokálnym zaťažením, napríklad stavebným materiálom až po získanie zhruba 70 % pevnosti zálievkového betónu, to je po troch až štyroch d??och. Vzhľadom na to, že kvalita monolitických zálievok špár výrazne ovplyv??uje správanie a stabilitu stropnej konštrukcie, doporučujeme prevádzať ich kontrolu zodpovednú a riadne poučenú osobu a o prevedených kontrolách viesť záznamy, napríklad v stavebnom denníku.


Dobetónovanie stropu

Stropné dielce je niekedy nutné šírkovo upravovať, rezať. Po uložení takto upravených dielcov na stavbe vznikne medzi nimi medzera, ktorú je nutné podbedniť, dobetónovať a vystužiť. Pri betónovaní medzery do veľkosti 150 mm sa vkladá len výstuž konštrukčná, nie nosná. Pri medzery od 150 mm do 300 mm sa musí vložiť nosná výstuž, ktorá je vynášaná susedným panelom alebo stenou. Pri medzery väčšej ako 300 mm sa nosná výstuž musí kotviť do obvodných nosných konštrukcií.

Medzera sa zaleje betónom a po zatuhnutí hmoty a odstránení bednenia, z pravidla za jeden de??, sa mechanicky odstránia prebytočné náliatky pri spodnom líci dielcov. Pokiaľ sa náliatky neodstránia, zvyšuje sa výrazne pri prevádzaní doporučených povrchových úprav stropu.

Vybetónovanie venca v úrovni stropu

Vence v úrovni stropu, tak zvané obručové vence, zaisťujú ztuženie v rovine stropnej dosky a výrazne ovplyv??ujú funkcie stropnej konštrukcie. Do vencov v úrovni stropu sa taktiež kotví zálievková výstuž vkladaná do špáry medzi stropné dielce. Panely sú štandardne opatrené výpl??ou dutín, ktoré zamedzujú zatekanie betónu do nich.

Doporučené úpravy povrchov stropov

Povrchovú úpravu dutín stropov je vhodné uskutoč??ovať až po dokončení úprav stien a hrubé podlahy. Podmienkou je suchý podklad, vhodná teplota pre aplikáciu stierok a odvodnené dutiny v paneloch. Dutiny sú navŕtané už z výroby, na stavbe je nutné len otvory kontrolovať, prípadne ich znovu navŕtať.

Doporučujeme dva spôsoby povrchových úprav stropov: s priznanými špárami a bez priznaných špár. V prvom prípade pracovník špáry vyplní trvale pružným tmelom na bázi kvalitného akrylátu alebo na bázi polyuretánu a na strop nastrieka alebo ručne natiahne stierku.

V druhom prípade do špáry ručne nanesie stierku a čerstvú hmotu prekryje pásom jemnej mriežky. Základné vyrovnanie nerovností medzi panelmi spraví po zaliatí špár. Po vytvrdnutí upravených špár a prechodov celý strop nastrieka stierkou. Prvú vrstvu, ktorá slúži pre základné vyrovnanie povrchov panelov vyhladí v smere špár. Po zaschnutí a odstránení drobných nerovností buď celoplošne prevedie nástrek v štruktúre jemných či veľkých kvapiek alebo po nástreku povrch podĺžke vyhladí a prebrúsi do hladka. Inú možnosť úpravy stropov bez priznaných špár je ručne natiahnuť na strop stierku na bázi kryštalickej sádry. Podľa doporučenia výrobcu stierky sa buď použije alebo nepoužije bandáž. Základné vyrovnanie a konečnú stierku spraví pracovník súčasne s vypl??ovaním špár medzi dielcami. Po natiahnutí stierky povrch vyhladí hladítkom.

Ako konečné maliarske úpravy vo všetkých prípadoch doporučujeme akrylátové farby.

DETAILY:

 

 

 


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

1. Obvodové nosné murivo

2. Stropný panel

3. Upchávky dutín stropných dielcov

4. Odvod??ovacie otvory dutín

5. Vyrovnávacia mazanina tl. 30-50 mm

6. Veniec v úrovni stropu

7. Zálievková výztuž

8. Tepelná izolácia venca

9. Vencovka z vonkajšej strany

10. Povrchová úprava stropu

11. Vlastné konštrukcie podlahy

12. Veniec pod úrov??ou stropu

13. Vencovka z vnútornej strany

14. Vencový U profil

15. Zálievková výztuž priebežná

16. Zálievková špára mezi panelmi

17. Technologická dobetonávka šírky cca 50-150 mm

18. Výztuž technologickej dobetonávky

19. Dobetonávka šírky cca 150-300 mm

20. Výztuž dobetonávky šírky cca 150-300 mm

21. Ocelová výmena

22. Stropný panel uložený na oceľovou výmenu

23. Konštrukcia balkónu

24. Povrchová úprava balkónu

25. Poloprefabrikovaný dielec

26. Rozdelovacia výstuž

27. Nadbetonávka poloprefabrikovaného dielca

28. Izolačný nosník

29. Nosná výztuž vynášajúca balkón

30. Zateplenie obvodovej nosnej steny

31. Nosný nadokenný preklad

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >